شهید آوینی

 

پروتکل شماره 19

- اگر از ابراز هر گونه نظريه‏ای مستقل، در زمينه مسائل سياسی، جلوگيری نكنيم، بدون شك مردم را تشويق خواهيم كرد كه گزارش، پيشنهاد، طرح وپروژه ‏هائی برای بهبود شرايط زندگی خود به دولت ارائه بدهند. البته اين كار به نوبه خود موجب خواهد شد كه ما به معايب و محاسن پيشنهادات افراد تحت سلطه خود پى‏ببريم و به يكی از دو طريق زير به آنان پاسخ بگوئيم. يا اينكه پيشنهادات آنها را به اجراء در آوريم و يا اينكه ضمن نشان دادن كوته ‏بينى‏ها و قضاوتهای نادرست‏شان، نظرات آنها را رد كنيم.

- شورش عليه دولت، به پارس كردن سگ در برابر فيل مى‏ماند. زيرا دولتی كه از نظر مردم نه از نظر پليس، خوب سازمان يافته باشد، به اينگونه شورشها اهميتی نمى‏دهد. لذا برای نشان دادن اهميت اينگونه شورشها مثالی بهتر از زوزه سگ در برابر فيل، نمى‏توان يافت. زيرا وقتی كه سگ به وضوح فيل را ديد، زوزه ‏اش را قطع مى‏كند و دمش را تكان می  ‏دهد.

- ما منتهای كوششمان را بكار مى‏بريم و اميدواريم كه غيريهوديان به مخالفت عليه ما برنخيزند و شورش راه نيندازند. به همين دليل ما در مطبوعات اعلام خواهيم كرد كسانی كه بخاطر خير و رفاه عمومی با شورشيان درگير شوند و بميرند، شهيد تلقی مى‏شوند و با اين كار ما هزاران نفر از غيريهوديان را به گله خدمتكاران خود افزوده ‏ايم.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo