شهید آوینی

 

پروتکل شماره 17

 - اشتغال بكار وكالت دادگستری، [اغلب] آدميان را سرد، بی‏عاطفه، و بی‏مسلك بارمی‏آورد. اين گونه افراد همواره از يك ديدگاه غير شخصی و صرفاً قانونی به مسائل نگاه می‏كنند و طبق عادت ديرينه ‏شان، برای مدافعات حقوقی، بيش از رفاه عمومی ارزش قائلند. دفاع از هر موضوعی را می‏پذيرند و كوشش می‏كنند به هر قيمتی كه شده، متشاكی برائت حاصل كند. از كوچكترين ابهام در مسائل حقوقی خرده می‏گيرند و بدين‏سان جنبه اخلاقی قضا و داوری را از بين می‏برند. به همين دليل ما حرفه وكالت را، در چهارچوبی محدود و در زمره خدمات عمومی قرار می‏دهيم. و اجازه نمی‏دهيم كه قاضی و وكيل هر دو در طرح دعاوی حقوقی دخالت داشته باشند.
وكلا، فقط اسناد و مدارك لازم را از طريق دادگاه دريافت می‏كنند و مطالعه خود را بر اساس گزارشات كتبی و مدارك انجام می‏دهند. پس از اينكه در دادگاه از مراجعين و طرفين دعاوی بازجوئی بعمل آمد و حقايق روشن گرديد، آنگاه، وكلای مدافع كار دفاع خود را آغاز می‏كنند. ضمناً بدون توجه به كيفيت كارشان، حق‏الوكاله‏ای به آنان پرداخت می‏گردد. اين كار باعث می‏شود كه وكيل نقش متعادل و هم‏آهنگ كننده ‏ای در امور قضاوت بازی كند، و زمان رسيدگی به دعاوی حقوقی كوتاه گردد.
همچنين اين عمل باعث می‏شود كه وكيل مدافع صادقانه و دور از تعصب كار كند و وكالت بر اساس ضوابطی ثابت انجام گيرد، تا برمبنای علائق و نظرات شخصی. اين روش همچنين فسادی را كه در حال حاضر در امر وكالت وجود دارد، ريشه ‏كن می‏كند و به معامله بين وكيل و موكل خاتمه می‏دهد، زيرا طبق اين گونه معاملات و قراردادها هر كس پول بيشتری پرداخت كرد، حاكم می‏گردد.

كشيش‏گری را از بين می‏بريم

- از مدتها قبل كوشيده ‏ايم كه اعتبار كشيشان را در ميان غيريهوديان از بين ببريم و به مأموريت آنها بر روی زمين كه ممكن است هنوز هم مانع بزرگی برسر راه ما باشند، خاتمه دهيم. البته روز به روز از تأثير آنها كاسته می‏شود و اكنون آزادی عقيده در همه جا اعلام گرديده است. تنها «زمان» است كه بين ما و لحظه ورشكستگی كامل آئين مسيحيت، فاصله انداخته است. راجع به اديان ديگر اگر بخواهيم دست اندركار شويم، مشكلات كمتری خواهيم داشت، ولی هنوز زود است در اين باره صحبت كنيم. بطور كلی كشيشان را در تنگنا قرار داده ‏ايم و تأثير آنها روی مردم بر خلاف پيشرفتهای گذشته ‏شان، روز به روز رو به قهقرا می‏رود.

- هنگامی كه زمان موعود فرا رسيد تا دربار پاپ متلاشی شود، ملتها با اشاره دستی نامرئی به سوی دربار حركت می‏كنند، و هنگامی كه خود را روی پاپ پرت كردند، ما زير پوشش مدافع وی، و نيز به بهانه جلوگيری از خونريزی بيشتر، پادرميانی و ميانجی‏گری می‏كنيم. و وقتی كه به اين طريق فكر مردم را مغشوش و منحرف كرديم، به درون دربار، نفوذ می‏كنيم و تا قدرت آنرا از بين نبريم، بيرون نخواهيم آمد.

- پادشاه يهوديان، پاپ واقعی جهان و رئيس كليسای بين ‏الملل خواهد بود.

- ضمن اين كه جوانان را با اديان باستانی آشنا كرده، دين خود را به آنان آموزش می‏دهيم اما آشكارا روی معايب كار كليساهای موجود، انگشت نمی‏گذاريم بلكه از طريق انتقادات حساب شده به جنگ آنها می‏رويم تا مردم را از آنها جدا سازيم.

- بطور كلی، مطبوعات معاصر ما به انتقاد از امور دولت، مذهب و بی‏كفايتی‏های غيريهوديان ادامه می‏دهند و در نوشته ‏ها يشان غير اخلاقی‏ترين اصطلاحات و عبارات را به كار می‏گيرند تا به هر وسيله ‏ای كه مقدور باشد، شأن و منزلت آنان را تنزل دهند و اين كار فقط از دست افراد با استعداد قوم هوشمند ما بر می‏آيد.

- پادشاهی ما از قداست ويشنو [خدای هندوها] د فاع می‏كند و در واقع تجسم شخصيت اوست. ما چون ويشنو صد دست داريم و بر سر هر دست انگشتی قرار دارد، كه كليه مهارهای دستگاه حيات اجتماعی را در اختيار خواهيم گرفت و هر يك چون پليس رسمی ناظر بر هر كاری هستيم و تدابيری انديشيده ‏ايم كه دولتهای غيريهودی از فعاليتهای ما بی‏اطلاع بمانند.
طبق برنامه ‏هايمان يك سوم از افراد تحت سلطه، مراقب رفتار و اعمال بقيه خواهند بود و اين كار را بر اساس خدمت داوطلبانه خويش به دولت، انجام می‏دهند. خبرچينی و جاسوسی برای دولت نه تنها ناپسند نيست، بلكه مايه افتخار هم هست. در عين حال اگر كسی گزارشی بی‏اساس عليه ديگران به دولت بدهد، شديداً مجازات خواهد شد. تا كسی نتواند از قدرتش سؤ استفاده كند و از حق خود تجاوز نمايد.

- عوامل‏مان را هم از طبقه بالا و هم از طبقه پايين مردم انتخاب می‏كنيم. در ميان اين عوامل، مديرانی كه به كارهای تفريحی سرگرمند، سردبيرهای روزنامه ‏ها، ناشران، صاحبان چاپخانه ‏ها، كتابفروشها، منشی‏ها، فروشندگان، كارگران، مربيان ورزشی، خدمتكاران و غيره وجود دارند. اين گونه افراد حق ندارند كه خود سرانه دست بكاری بزنند. همچنين پليس، قدرتی از خود نخواهد داشت و كارش تنها مشاهده كردن و گزارش دادن است. تحقيق در مورد گزارشات و توقيف افراد، با نظر مشاوران و گروهی كه بر كار پليس نظارت دارند انجام می‏گيرد. اگر كسی در مورد مسائل سياسی، موضوعی را مشاهده كرد و گزارش نداد، مسئول خواهد بود و اگر تقصير وی ثابت شود، به جرم كتمان وقايع مورد بازخواست واقع خواهد شد.

- همانگونه كه برادرانمان مسئولند تا با قبول خطر برای خود، خويشاوندان مرتد خويش و نيز كسانی كه عليه رهبران دينی اقدام می‏كنند، را به مقامات مذهبی معرفی نمايند، در نظام شاهنشاهی‏مان هم، تمام مردم سراسر جهان مسئولند كه وظيفه خود را در اين زمينه نسبت به دولت انجام دهند.

- با اعمال چنين روشی، هر گونه سوء استفاده از قدرت، زورگوئی، رشوه خواری و تمام اعمال ناپسندی از اين قبيل كه مشاوران ما به كمك تئوری‏های حقوق بشر به فرهنگ و آداب و رسوم غيريهوديان تحميل كرده‏اند، از بين خواهد رفت. اما چگونه ما زمينه را برای ايجاد بی‏نظمی در ادارات آنان مساعد ساختيم؟ از ميان روشهای گوناگون می‏توان به مهمترين عامل، يعنی افرادی كه به نام «ايجاد كننده نظم» به ادارات نفوذ كردند، نام برد. اين افراد در فرصتهای مناسب به متلاشی كردن وحدت و همدستی آنان می‏پردازند. و تمايلاتی چون سرسختی، غرور، خودبينی، عدم احساس مسئوليت و از همه بالاتر، دمدمی بودن را در آنان بوجود می‏آورند.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo