شهید آوینی

 

پروتکل شماره 16

 - برای آنكه بتوانيم به طور موثری فعاليتهای اشتراكی غيريهوديان را بدون آنكه به فعاليتهای گروهی خودمان لطمه ‏ای وارد شود، تخريب سازيم، بايد همكاری گروهی را در همان مراحل نخستين عقيم كنيم.
معنای اين سخن آن است كه به نوسازی برنامه ‏های آموزشی دانشگاهها می ‏پردازيم و تمام استادان و مقامات دانشگاهی را مطابق برنامه ‏های سری و محرمانه برای مشاغل جديدشان آماده می ‏كنيم. انتصاب آنان را خيلی محتاطانه انجام می  ‏دهيم و وضعی پيش می ‏آوريم كه كاملا به دولت وابسته بشوند.

- دروسی چون قوانين حقوقی مربوط به دولت و مسايل سياسی را از برنامه ‏های آموزشی دانشگاهها حذف می ‏كنم و اين موضوعات را فقط به تعدادی افراد انتخاب شده كه دارای استعدادهای درخشان باشند، می ‏آموزيم. دانشگاهها ديگر نبايد طرحهای معجون و مجعولی در زمينه قانون اساسی بيرون بدهند و استادان هم نبايد خودشان را به مسايل سياسی ‏ای كه پدرانشان هم از فهم اينگونه مسايل عاجزند، سرگرم كنند.

- وقتی گروه زيادی آن هم به طور نامطلوب، با مسايل سياسی آشنا شوند، همانگونه كه آموزش و پرورش در جوامع غيريهودی جنبه همگانی به خود گرفت، نوعی خيالبافی و بدآموزی بوجود مى‏آيد.
ما بايد مطالب و موادی را وارد نظامهای آموزشی غيريهوديان كنيم كه نظم و انسجام را از سيستم‏های آموزشی آنان بگيرد و اوضاع درهم و برهمی به وجود آورد. اما هنگامی كه خودمان به قدرت رسيديم، تمام مواد و مطالبی را كه بى‏نظمی به بار مى‏آورند، و دانش‏آموزان را به نافرمانی وامى‏دارند، از دروس دانشگاهها حذف مى‏كنيم.

- به جای «كلاسى‏سيسم» و تاريخ عهد باستان كه چيزهای بد آن، بيش از چيزهای خوب است، مسايل مربوط به آينده را مورد مطالعه قرار مى‏دهيم. به علاوه تمام حقايق مربوط به قرون گذشته را كه مطلوب ما نباشند، از لوح ذهن آدميان پاك مى‏كنيم و فقط اشتباهات حكومتهای غيريهودی را به حال خود مى‏گذاريم و مطالبی چون نحوه زندگی عملی، رعايت نظم، نحوه برقراری روابط با ديگران، پرهيز از خودخواهی كه موجب گسترش بديها است و مسايل تربيتی ديگری از اين قبيل، در برنامه ‏ای جداگانه و متناسب با مراحل مختلف زندگی تهيه و تدارك مى‏بينيم. بى‏شك اين برنامه از اهميت ويژه‏ای برخوردار خواهد بود.

- تربيت افراد بايد متناسب با مقدرات و نيازهای زندگی آنان صورت گيرد. البته افراد باهوشی پيدا مى‏شوند كه مى‏توانند زودتر از حد معمول وارد مراحل بالاتر بشوند. اما اين كاملاً اشتباه خواهد بود كه ما به خاطر عده معدودی مرزها را بشكنيم و به افراد بى‏استعداد اجازه دهيم كه جای افراد مستعد را بگيرند و بدون ضابطه وارد مراحلی شوند كه صرفاً متعلق به افراد باهوش است.

- فرمانروايی كه مى‏خواهد در قلب و ذهن مردم جايی برای خود باز كند، بايد از اقدامات و ابتكاراتی كه به سود مردم انجام مى‏دهد، سخن بگويد و در مدرسه و بازار به مردم آموزش بدهد.

- به هر نوع آزادى‏ای در زمينه آموزش خاتمه مى‏دهيم. اما دانش ‏آموزان در هر سنی كه باشند مى‏توانند با والدين خود در موسسات آموزشی يا مثل گذشته در يك باشگاه و در روزهای تعطيل گردهم آيند و به بحثهای آزاد معلمان كه در زمينه روابط انسانها، قوانين جزائی، و خلاصه تئورى‏های جديد كه قبلاً مورد بررسی قرار نگرفته ‏اند، گوش فرا دهند. اين تئوريها نخست عقايد جزمی و بسيار قديمی و سرانجام دين ما را مورد بررسی قرار مى‏دهند.

- از آنجا كه قرنها تجربه، به ما آموخته است كه عقايد در زندگی و هدايت انسانها نقش بسيار مهمی داشته و اين عقايد از طريق تربيت به مردم القاء شده‏اند، لذا ما بايد افكار نو و مستقل را چون گذشته به انحصار خويش درآوريم. روش مهار كردن فكر هم اكنون در دست بررسی و مطالعه است. اين كار را به وسيله سيستمی كه به سيستم دروس عينی معروف است و هدف آن مبدل كردن غيريهوديان به آدمهايی بى‏فكر، بى‏خرد، مطيع كه منتظرند ديگران برايشان فكر كنند و عقايدشان را شكل بدهند؛ انجام مى‏دهيم، يكی از بهترين عوامل ما به نام «بورژوئيز» تقريباً تدريس به وسيله دروس عينی را رواج داده است.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo