شهید آوینی

 

پروتکل شماره 13

 - نياز به قوت و غذای روزانه، غيريهوديان را مجبور مى‏كند كه آرام و ساكت بنشينند و در صف خدمتگزاران متواضع ما درآيند. از ميان همين افراد، عواملی را انتخاب مى‏كنيم و به مطبوعات مى‏فرستيم.
اين عوامل مسايلی را كه به مصلحتمان نيست تا به صورت اسناد رسمی منتشر بشوند، مورد بحث و تبادل نظر قرار مى‏دهند. در عين حال ما در جريان اينگونه مباحثات قرار مى‏گيريم و مطالب بحث شده را آن طور كه خود مى‏خواهيم، به وسيله مطبوعات به مردم عرضه مى‏كنيم. بديهی است كه وقتی موضوعی در بين مردم جا افتاد، كسی جرأت نمى‏كند كه خواستار نفی و ابطال آن بشود. به علاوه درموقع لزوم فكر مردم را از موضوعاتی كه به وسيله مطبوعات مطرح شده‏اند، منحرف كرده و متوجه مسايل ديگری مى‏كنيم.
اصولاً غيريهوديها افراد كوته ‏فكری هستند كه از فهم پيش پاافتاده ‏ترين مسايل سياسی عاجزند. وانگهی مسايل سياسی، مسايلی هستندكه درك و فهم آنها جز برای آنهايی كه خود طراح و خالق اينگونه مسايلند، برای ديگران دشوار مى‏باشد.

- با توجه به آنچه كه در بالاگفته شد، غرض ما از جلب افكار توده مردم، فقط تسهيل كار خود ما است و اگر به دنبال گرفتن تأييد مردم برای اين يا آن مسأله هستيم، صرفاً حرف مى‏زنيم و عمل نمى‏كنيم. در نوشته ‏هايمان به مردم اعلام مى‏كنيم كه ما در پی خوشبختی و سعادت عموم هستيم.

- برای منحرف كردن فكر و ذهن آنهايی كه ممكن است در بحثهای سياسی، برايمان مشكلاتی ايجاد كنند، مسايل جديدی چون مسايل صنعت به پيش مى‏كشيم و عنوان مسايل سياسی جديد روی آنها مى‏گذاريم و به مردم اجازه مى‏دهيم كه اينگونه مسايل را مورد بحث و بررسی قرار دهند. البته توده ‏های مردم تمايل دارندكه در زمينه مسايل سياسی غيرفعال باشند. لذا برای آنكه امر به آنها مشتبه شود، و ندانند كه درباره چه موضوعی بحث مى‏كنند، فكر آنها را به مسايلی چون تفريح، سرگرمی و رفتن به كلوپها و... جلب مى‏كنيم. و در همين اثناء، مطبوعات را وامى‏داريم كه به مسايلی چون رقابت‏ها و مسابقات هنری و ورزشی بپردازند. بدون شك پرداختن به اينگونه مسايل آنها را از مسايل بنيادی دور و منحرف مى‏كند. اندك اندك به ابراز نكردن عقيده خود عادت مى‏كنند و سرانجام، به تكرار همان چيزهايی مى‏پردازند كه ما مى‏خواهيم و بدينسان به فكر آنان جهت مى‏دهيم و مى‏توانيم به همكاريشان اعتماد كنيم.

پيشرفت

- نقشی را كه آزادی خواهان، خيال ‏پردازان و افراد رويايی و بايد ايفا كنند، سرانجام تا آن زمانی كه حكومت ما مورد قبول همگان واقع گردد، به اجرا درخواهد آمد. بدين ‏معنی تا زمان شروع حكومتمان اينان به خوبی در خدمت‏مان خواهند بود و ما مى‏كوشيم كه ذهن اينگونه افراد را به مسايل بيهوده و تئورى‏های خيالی و به ظاهر مترقيانه مشغول كنيم. ما بايد آنقدر غيريهوديان را به مسايلی چون پيشرفت، سرگرم كنيم تا سرانجام از فهم هر مسأله ‏ای اظهار عجز كنند. كلمه «پيشرفت»، مانند يك عقيده سفسطه ‏آميز حقيقت را لوث مى‏كند و اين موضوع را كسی جز ما قوم برگزيده خدا، نمى‏تواند درك كند.

- هنگامی كه بر اريكه شاهنشاهی جلوس كرديم، سخنسرايان و سخنگويانمان مسايل و مشكلات بزرگی كه انسان را از انسانيتش دور كرده ‏اند، موردبحث و بررسی قرار مى‏دهند تا اينگونه مشكلات تحت رهبری ما حل و فصل شوند.

- اين ما بوديم كه مردم را گام به گام، طبق برنامه ‏های سياسيمان در طول قرنها هدايت كرديم. آيا كسی مى‏تواند در اين مورد ترديدی به خود راه بدهد؟

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo