شهید آوینی

 

پروتکل شماره 11

 - شورای دولت همانند گذشته، بيان كننده صريح قدرت قانونی رهبر به حساب می ‏آيد. اين شورا جزئی از قوه قانونگزاری است كه می ‏توان آن را «كميته نظارت بر قوانين و تصويب نامه ‏های رهبر» نام نهاد.

- مفاد بالا جزئی ازقانون اساسی جديد به حساب خواهد آمد. به علاوه انشاء قوانين و مقررات به طرق زير امكان‏پذير است:

الف - از طريق قوه مقننه، تحت پوشش پيشنهادات كميته نظارت بر قوانين.
ب - ازطريق پيشنهاد رييس جمهور و با تصويب شورای دولت
ج - در موارد ضروری به وسيله كودتا

- درباره كليات مربوط به قوانين تقريباً بحث كرده‏ايم و اينك اندكی وقت خود را صرف پرداختن به جزييات می ‏كنيم تا بتوانيم ماشين دولت را در جهتی كه قبلاً بحث كرده‏ايم، به حركت درآوريم و منظور من ازذكر جزييات آن است كه آزادی مطبوعات، حق تشكيل انجمن‏ها، آزادی عقيده، اصل رأی ‏گيری و خلاصه بسياری چيزهای ديگر را بايد از لوح ذهن آدمی برای هميشه پاك كنيم. و يا اينكه پس از اعلام قانون اساسی جديد، دستخوش تغييرات بنيادی گردانيم. زيرا پس از انجام اين تغييرات ما می ‏توانيم مقررات خود را به منصه ظهور درآوريم.
اما اگر مدتی طولانی از اعلام و انتشار قانون اساسی بگذرد، و ما اين تغييرات را ايجاد كنيم، در اين صورت خطرات قابل توجهی ما را تهديد خواهد كرد. دلايل وجود اين خطرات را مى‏توان در زير آورد:
اگر ما تغييرات را عجولانه انجام دهيم، از لحاظ روانی نوعی ترس ازتغييرات در مردم ايجاد مى‏شود. از سوی ديگر اگر ما خيلی افراطی در مورد انجام تغييرات عمل كنيم، به شأن و پرستيژ لغزش‏ناپذير خويش لطمه وارد ساخته‏ايم. و يا مى‏گويند كه ما خطر را احساس كرده‏ايم كه مجبور به انجام چنين تغييراتی شده‏ايم. در اين صورت، باز به پرستيژ قانون اساسی لطمه وارد مى‏شود. آنچه ما مى‏خواهيم اين است كه از همان آغاز اعلام قانون اساسی و پيروزی، كودتا يعنی در حالی كه مردم جهان هنوز در حالت وحشت به سر مى‏برند، فوراً احساس كنند كه ما فوق ‏العاده قوی، پرقدرت و شكست ‏ناپذير هستيم و مى‏توانيم بدون مقاومت، آنچه را كه بر سر راهمان وجود دارد، برداريم و به مردم تفهيم كنيم كه قدرت را با آنها تقسيم نخواهيم كرد. در اين حال آنها چشم روی هم مى‏گذارند، راضی مى‏شوند و به انتظار دستور ما مى‏نشينند.

ما گرگيم

- غيريهوديان گله گوسفندانند و ما گرگهای اين گله هستيم. و شما مى‏دانيد كه وقتی گرگ به گله مى‏زند، چه اتفاقی مى‏افتد؟

- علت اينكه غيريهوديان چشم روی هم مى‏گذارند و چيزی نمى‏گويند آن است كه ما به آنان قول مى‏دهيم به محض آنكه دشمنان را رام و تمام احزاب را سركوب كرديم، تمام آزادى‏هايی كه از آنها گرفته شده است، به آنها باز مى‏گردانيم. ضرورتی ندارد كه بگوييم چه مدت طول مى‏كشد كه آنها را برای بازگرداندن آزادى‏هايشان در حال انتظار نگه مى‏داريم.

- به چه دليلی ما اين خط مشی را در پيش گرفته ‏ايم؟
و چرا غيرصهيونيستها به مفهوم واقعی آنچه كه ما به ذهنشان فرو مى‏كنيم، توجه نمى‏كنند؟ چرا قوم پراكنده ما برای رسيدن به هدفهايش به جای صراط مستقيم، اين همه راه پرپيچ و خم طی مى‏كند؟
دليلش آن است كه ما كارهايمان را به وسيله سازمانهای فراماسونری كه ناشناخته هستند، انجام مى‏دهيم و كوشش مى‏كنيم هدفهايمان گمان و سوءظن برنيانگيزد و اين گله غيريهودی به فراماسونری ما به پيوندد و به چشم رفقای خود خاك بپاشد.

- ما يهوديان برگزيده خداوند هستيم و پراكندگى‏مان در سراسر جهان از عنايات اوست. پراكندگی ما در چشم همگان نوعی ضعف به شمار مى‏رود. در حالی كه اين خود برای ما نوعی قدرت است. زيرا ما اكنون در آستانه فرمانروايی بر سراسر جهان قرار گرفته‏ايم.

- تا زمان بنا نهادن آنچه كه طرح كرده ‏ايم، فاصله زيادی نيست.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo