شهید آوینی

 

بزرگترین‎‎‎ كتابخانه‎ آن لاین در اینترنت

 
بزرگترین كتابخـانـه‎‎ آن لایـن بـه نشانی‎‎ اینتـرنتی WWW.QUESTIA.COM ایجـاد شد.
به ‎‎گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر این‎ كتابخانه اینترنتی‎ امكـان‎ جستجـو و تحـقیـق‎ روی 48 ‎ هزار كتاب‎ و همچنین‎ دسترسی‎ بـه‎ 390 هـزار نشریه‎‎‎ و مقاله را فراهم‎ كرده اسـت‎ و هــر هفته‎‎ كتاب‎ و یا كتابهایی‎ به صورت‎ رایگـان‎ روی‎ شبكه‎ قرار می‎ گیرد تا كاربران ‎بتوانند آن‎ را مطالعه‎ كنند.
در بخش‎ جستجوی‎ این‎‎ پایگاه‎ می‎ تـوان لغات‎‎ كلیدی‎ را همزمان‎ در كتابها ، نشریات، دایره ‎المعارف‎ و موضوعات‎ تحقیقاتی‎‎ بررسی كرد و نتایج‎ را یك‎ جا دید.
استفـاده‎‎ از ایـن‎ كتـابخـانـه بـرای‎ دانشگاهیان‎‎‎ ، كتابداران و ناشـران بـسیـار مناسب‎ و مقرون‎ به‎‎ صرفه است‎.
این‎ كتابخانه‎‎ هیچگاه تعطیل‎ نخـواهـد بود و كتابها در امانت‎‎ شخص‎ دیگری‎ نیسـت و امكان‎ مراجعه‎‎ به پانوشت‎ ها با پیوند هـای‎ نشانی‎‎ اینترنتی در این‎ كتابخانه‎ میسراست‎.
نزدیك‎ 235 ناشـر مـطرح‎ در بخـش‎ هـای‎ علوم‎ انسانی‎‎ و اجتماعی با این‎ پایگاه‎ همكاری‎ دارند. 

Copyright © 2003-2016 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo